Quản lý lao động ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45157Quản lý lao động ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45157