Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45157
Title: Quản lý lao động ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Trần, Đức Vui
Keywords: Công ty Nhật bản;Kinh tế tư bản chủ nghĩa;Nhân tố con người;Nhật bản;Quản lý lao động
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Tác giả hệ thống hoá một số quan điểm và lý thuyết cơ bản về vấn đề con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và quản lý lao động. Đánh giá tổng quát quản lý lao động của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nêu xu hướng thay đổi cơ bản (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45157
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00049_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.