Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45158
Title: Sự hình thành và phát triển thị trường lao động ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Lê, Danh Tốn
Trần, Trọng Kim
Keywords: Kinh tế chính trị XNCH;Kinh tế thị trường;Thuê mướn lao động;Thị trường lao động;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
80 tr.
Luận văn phân tích những vấn đề cơ bản của thị trường lao động và thực trạng của thị trường lao động Việt nam. Đồng thời, tác giả thông qua đó nêu lên một số giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường lao động Việt Nam
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45158
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00045_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 41.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.