Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45159
Title: Sự tham gia của Việt Nam vào AFTA một số vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phi, Mạnh Hồng
Trần, Đức Hiện
Keywords: AFTA;Kinh tế;Ngoại thương;Tăng trưởng kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: luận văn phân tích một cách rất đầy đủ các tác động có thể sảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam khi tham gia vào AFTA .Đồng thời tác giả đưa ra một số định hướng,các giải pháp chính sách... nhằm tạo điều kiện cho việc tham gia AFTA của Việt nam đạt hiệu quả (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45159
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00032_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.