Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45160
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Công nghiệp hoá;Cơ cấu kinh tế;Hiện đại hoá;Kinh tế;Kinh tế nông nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Tác giả luận văn phân tích một cách sâu sắc thực trạng cơ cấu kinh tế Việt nam hiện nay và nêu các vấn đề lý luận về việc chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Bước đầu đưa ra các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45160
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00019_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 36.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.