Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45161
Title: Lãi suất và chính sách lãi suất trong qúa trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phi, Mạnh Hoàng
Vũ, Thị Dậu
Keywords: Chính sách kinh tế;Kinh tế thị trường;Lãi suất;Tài chính;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn tìm hiểu cơ sở lý luận của lãi suất và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường, từ đó phân tích diễn biến vai trò kinh tế của lãi suất và chính sách lãi suất trong nền kinh tế Việt Nam. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị hướng tới một (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998
91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45161
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00017_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.