Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45162
Title: Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Anh Tài
Đoàn, Đình Nghiệp
Keywords: Kinh tế;Kinh tế nhiều thành phần;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 102 tr.
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
Phân tích cơ cấu thành phần kinh tế và quá trình phát triển các thành phần kinh tế ở Việt nam,từ đó đưa ra một số phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45162
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00016_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 72.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.