Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45163
Title: Hệ thống tín dụng nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Nguyễn, Thị Bích Đào
Keywords: Kinh tế;Ngân hàng;Tín dụng nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Nghiên cứu 1 cách toàn diện có hệ thống hoạt động của tổ chức tín dụng nông thôn Việt Nam qua các thời kỳ, khảo cứu kinh nghiệm của hệ thống tín dụng nông thôn ở một số nước. Từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống tín dụng nông thôn (...)
110 tr.
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45163
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00004_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.