Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45164
Title: Hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng
Authors: Đinh, Thị Thanh Vân, người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Hoàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45164
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007139.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.