Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45165
Title: Hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 01 02
Authors: Phạm, Quang Vinh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Phúc Tùng
Keywords: Chuyển giao công nghệ;Hiện đại hoá;Kinh tế;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 118 tr. + Đĩa mềm
Cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học công nghệ phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay. Thực trạng chuyển giao công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam những năm qua. Phân tích rõ vai trò của chuyển giao công nghệ trong thời kỳ đổ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45165
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00122_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 81.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.