Hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45165Hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn ThS. Kinh tế: 5 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45165