Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45166
Title: Tài trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, Người hướng dẫn
Phùng, Tuệ Phương
Keywords: Kinh tế;ODA NHật Bản;Tài trợ ODA;Việt Nam;Tài trợ phát triển chính thức;Đầu tư
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 96 tr
Tìm hiểu thực trạng tiếp nhận và sử dụng quỹ ODA Nhật Bản ở Việt Nam từ những năm 90 đến nay. Phân tích vai trò và tác động của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, chính sách thích hợp nhằm thu hút và sử dụng ODA nói (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế. Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45166
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00121_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.