Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45170
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của Quỹ Khuyến nông Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lê, Trung Thành, người hướng dẫn
Lê, Thiết Lĩnh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45170
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007114.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.