Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45174
Title: Thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Đỗ, Kim Chung, người hướng dẫn
Trịnh, Tuyết Nhung
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45174
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007110.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.