Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45175
Title: Quản lý nhân lực trong cơ quan Bộ Nội vụ : \b Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 04 10
Authors: Vũ, Thanh Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Hà
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45175
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007109.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.