Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45176Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45176