Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45178
Title: Quản lý dự trữ ngoại hối tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Trần, Đức Hiệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Đông Phương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45178
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007997.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.