Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45179
Title: Quản lý thuế đối với các cơ sở giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Nguyễn, Văn Hiệu, người hướng dẫn
Đinh, Lan Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45179
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007996.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.