Quản lý thuế đối với các cơ sở giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45179Quản lý thuế đối với các cơ sở giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45179