Phát triển nhân lực giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45181Phát triển nhân lực giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45181