Đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45182Đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45182