Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45183Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45183