Tự chủ tài chính trong các trường đại học, cao đẳng công lập: Nghiên cứu tại Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45186Tự chủ tài chính trong các trường đại học, cao đẳng công lập: Nghiên cứu tại Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45186