Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45192
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân , người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Thanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45192
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007001.pdf
  • Description : 
  • Size : 876.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.