Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45197
Title: Phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai , người hướng dẫn
Nguyễn, Trí Thức
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Truờng đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45197
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006997.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.