Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45199
Title: Giải quyết việc làm thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 02
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quyên
Issue Date: 2015
Publisher: ĐH Kinh tế
Abstract: 97 tr.
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45199
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006995.pdf
  • Description : 
  • Size : 767.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.