Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45202
Title: Chính sách tài chính nhằm phát triển xuất khẩu gạo của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lê, Trung Thành , người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Trường
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45202
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006991.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.