Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam : \b Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45215Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam : \b Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45215