Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45216
Title: Quản lý các dự án về Công nghệ Thông tin ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Đức Trung, người hướng dẫn
Hoàng, Thành Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45216
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006972.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.