Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45217
Title: Quản lý rủi ro tính dụng dài hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Vũ, Thị Dậu , người hướng dẫn
Ngô, Lan Chi
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45217
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007525.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.