Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45222
Title: Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Phạm, Xuân Hoan, người hướng dẫn
Phùng, Thị Loan
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45222
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006856.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.