Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty Viwaseen.7 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45225Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty Viwaseen.7 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45225