Áp dụng triết lý quản trị tinh gọn vào xây dựng mô hình tổ chức tại Công ty Netcorp : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45227Áp dụng triết lý quản trị tinh gọn vào xây dựng mô hình tổ chức tại Công ty Netcorp : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45227