Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45230
Title: Phát triển tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngân Hà
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 76 tr. + không có CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45230
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006848.pdf
  • Description : 
  • Size : 868.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.