Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45236
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo - nghiên cứu tình huống tại Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Mai, Tiến Dũng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
74 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45236
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007072.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.