Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45237
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Nguyễn, Ngọc Toản , người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Thắng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45237
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007519.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.