Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45241
Title: Phát triển năng lực cán bộ quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04
Authors: Đoàn, Thị Thu Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Trung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế --Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45241
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006843.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.