Áp dụng quản trị tinh gọn tại Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45252Áp dụng quản trị tinh gọn tại Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45252