Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45252
Title: Áp dụng quản trị tinh gọn tại Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Lê, Thành Trung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45252
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006833.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.