Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45258
Title: Nghiên cứu dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn
Trương, Thùy Vân
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45258
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006829.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.