Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45261
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mến
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45261
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006826.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.