Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45263
Title: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Mai, Thị Hiền
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45263
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007516.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.