Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45266
Title: Quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Nguyễn, Đức Trung , người hướng dẫn
Trần, Thị Hằng Nga
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45266
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007514.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.