Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45272
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam vào một số nước ASEAN: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn
Vũ, Thị Lan, 1988
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45272
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006939.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.