Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45278
Title: Chiến lược kinh doanh mặt hàng sách truyền thống của chuỗi cửa hàng sách Bảo Anh trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Khánh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45278
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007508.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.