Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45280
Title: Chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hữu Lũng, Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lê, Thị Kim Nhung , người hướng dẫn
Đỗ, Hương Trà
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45280
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006533.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.