Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45304
Title: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Đào, Duy Tuấn, người hướng dẫn
Trịnh, Thị Hoa
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45304
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006493.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.