Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45307
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Chải
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45307
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006886.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.