Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45320
Title: Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 0102
Authors: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn
Nguyễn, Thụy Ánh Ly, 1990-
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45320
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006937.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.