Quản lý vốn nhà nước trong các công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45399Quản lý vốn nhà nước trong các công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45399