Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45403
Title: Thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Võ, Thị Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45403
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006468.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.