Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45407
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Hoàng, Văn Bằng , người hướng dẫn
Chu, Thị Duyên
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45407
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007419.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.