Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45414
Title: Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Trần, Thị Thái Hà , người hướng dẫn
Hoàng, Minh Trí
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45414
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007418.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.