Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45414
Title: Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Trần, Thị Thái Hà
Hoàng, Minh Trí
Keywords: Cổ phiếu HPG;Phân tích;Định giá
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Citation: Hoàng, M. T. (2016). Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích và định giá cổ phiếu. Luận văn tập trung vào nghiên cứu các quy trình, mô hình định giá được áp dụng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam, hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý thuyết và các mô hình định giá cổ phiếu. Trong đó, đi sâu vào định giá để tìm được giá trị thực của cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45414
Language: vi
Format Extent: 118 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007418.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.