Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Cẩm Phả, Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45415Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Cẩm Phả, Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45415