Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45415
Title: Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Cẩm Phả, Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Đinh, Xuân Cường, người hướng dẫn
Phạm, Việt Đức
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45415
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006459.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.